Statuten

STATUTEN V.Z.W. WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 november 2011.

 

V.Z.W. Wielerclub Heide Sportief Linter

Zetel: Papenstraat, 10 – 3350 Linter

Lokaal: Café Kapelvrienden, Heidestraat 89 – 3350 Linter

Stamnummer: 100/455

Oprichtingsjaar feitelijke vereniging: 1966

Oprichtingsjaar VZW: 2003

Titel I : Naam – Doel – Duur  – Structuur

Artikel 1

De v.z.w. draagt de naam : Wielerclub Heide Sportief Linter.

Het adres van de v.z.w. is; Papenstraat, 10 – 3350 Linter

De Algemene Vergadering is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van de gemeente Linter.

Artikel 2

Het doel van de v.z.w. is, om met alle middelen, mede te werken aan:

  • de ontwikkeling van de wielerbeweging in het algemeen, zowel op sportief als op toeristisch gebied.
  • de bevordering van de sport in de regio.

De vereniging mag hiertoe alle nodige diensten en ondersteunende activiteiten inrichten

Zij ontzegt zich iedere inmenging van politieke of levensbeschouwelijke aard.

Artikel 3

De v.z.w. Wielerclub Heide Sportief Linter is opgericht voor onbepaalde duur en bestaat uit minstens 4 effectieve leden.

Artikel 4

Namen, voornamen, beroep, woonplaats en de nationaliteit van de leden verkozen voor de nieuwe raad van beheer op de algemene vergadering van maandag 11 december 2006.

Koninckx Luc

Voorzitter

Papenstaat 19

3350 Linter

Belg Schrijnwerker

Sacreas Jan

Ondervoorzitter

Kasteelstraat 66

3350 Linter

Belg Bediende

Beelen Georges

Penningmeester

Kasteelstraat 79

3350 Linter

Belg Gepensioneerd

Zwartebroeckx Johan

Secretaris

Papenstraat 10

3350 Linter

Belg Bediende
Aerts Gert   Heidestraat 97 3350 Linter Belg Bediende
Allard Mark   Heidestraat 16 3350 Linter Belg Arbeider
Colin Christophe   Oude Leuvensestraat 30/3 3300 Tienen Belg Hulpkok
Dewaelheyns Mario    Heidestraat 85 3350 Linter Belg Bediende

Francois Frederic

 

Kasteelstraat 68

3350 Linter

Belg Bediende

Lintermans Gert

 

Mehringstraat 34

3350 Linter

Belg Bouwvakker

Lintermans Jules

 

Heidestraat 82

3350 Linter

Belg Gepensioneerde

Mathues Eduard

 

Heidestraat 108

3350 Linter

Belg Gepensioneerde

Mellaerts Marcel

 

Ransbergstraat 66

3350 Linter

Belg Gepensioneerde

Mellaerts Robert

 

Heidestraat 86

3350 Linter

Belg Gepensioneerde

Solias Jozef

 

Heidestraat 18

3350 Linter

Belg Gepensioneerde

Willems Georges

 

Papenstraat 8

3350 Linter

Belg Gepensioneerde

Artikel 5

De v.z.w. is samengesteld uit een Algemeen Bestuur, Raad van Beheer en een Dagelijks Bestuur.

Titel II : Leden

Artikel 6

De personen die als effectieve leden wensen bij de v.z.w. aan te sluiten, dienen kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement en verbinden er zich toe deze na te leven. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage (lidgeld).

Titel III : De Algemene Vergadering

Artikel 7

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

Artikel 8

Het algemeen bestuur is verplicht tenminste éénmaal tijdens het boekjaar te vergaderen. Tijdens deze jaarlijkse algemene vergadering zal de voorzitter verslag uitbrengen over het afgelopen boekjaar en de penningmeester de balans van het voorbije boekjaar en het budgetvoorstel voor het komende jaar voorleggen.

Er zal tot vernieuwing van het bestuur overgegaan worden volgens de modaliteiten voorzien onder artikel 12 en deze in het huishoudelijk reglement

Artikel 9

Naast de bevoegdheden die bij deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend, is de algemene vergadering uitsluitend bevoegd voor :

  • het wijzigen van de statuten
  • het benoemen en ontslaan van de beheerders
  • het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen
  • het vrijwillig ontbinden van de v.z.w.
  • aanvaarding nieuwe leden
  • het uitsluiten van een lid

Artikel 10

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden, hetzij op verzoek van de meerderheid van de leden van de raad van beheer, het zij op verzoek van 1/5 van de leden van de algemene vergadering.

Artikel 11

Alle leden worden per gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering.

De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van beheer.

De agenda van de algemene vergadering wordt minstens 8 kalenderdagen voor de aanvang van de vergadering verstuurd.

Artikel 12

De algemene vergadering beslist geldig, welk ook het aantal aanwezigen is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921.

Bij staking van stemmen wordt de procedure gevolgd voorzien in het huishoudelijk reglement.

In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de v.z.w. , zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Artikel 13

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die verstuurd worden naar alle leden.

Titel IV : Raad van Beheer

Artikel 14

De v.z.w. wordt bestuurd door een raad van beheer van tenminste 4 leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering.

Zij zijn herkiesbaar en zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Artikel 15

Het mandaat van de beheerders is principeel vastgesteld op een termijn van vier jaar.

Artikel 16

De voorzitter of de secretaris roept de raad van beheer samen, met een schriftelijke uitnodiging, minstens 8 dagen voor de vergadering

Het proces-verbaal dat opgemaakt wordt bij de elke vergadering van de raad van beheer, wordt bij de volgende uitnodiging meegestuurd, dat dan ook op deze nieuwe vergadering wordt goedgekeurd.

Artikel 17

De raad van beheer leidt de zaken van de v.z.w. en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegendheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 18

De raad van beheer vaardigt een huishoudelijk reglement uit. Dit dient goedgekeurd te worden door de algemene vergadering.

Artikel 19

De raad van beheer is bevoegd voor het opstellen van het reglement in verband met een tuchtprocedure.

Titel V : Dagelijks Bestuur

Artikel 20

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de v.z.w. . Het heeft al de bevoegdheden die hem door de raad van beheer worden toevertrouwd.

Artikel 21

Het dagelijks bestuur bestaat uit ; de voorzitter, ondervoorzitter(s), secretaris en penningmeester.

Artikel 22

De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen op de algemene vergadering en dit voor een duur van 4 jaar. Bij het verstrijken van hun mandaat zijn de uittredene leden herkiesbaar.

Titel VI : Ontbinding – Vereffening

Artikel 23

De v.z.w. kan ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering. De dagorde zal tenminste acht dagen voor de datum dat deze vergadering plaats heeft, verstuurd worden.

De algemene vergadering kan slechts de v.z.w. ontbinden op de wijze zoals bepaald in artikels 19 par.2 en par.3 en artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 24

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen ( baargeld en verkochte bezittingen van welke aard ook) gestort worden ten bate van een officieel erkende vereniging binnen de regio waarvan hun doel het best overeenkomt met het doel van de vereniging.

Algemene bepaling

Artikel 25

Al hetgeen niet uitdrukkelijk in de statuten is bepaald, wordt geregeld door het huishoudelijk reglement of, bij onstentenis, door analogie volgens de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk.