Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER V.Z.W.

De club hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

De club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wielerclub Heide Sportief Linter V.Z.W.
Papenstraat 10 – 3350 Linter
Tel:    016/77.77.68.
GSM: 0499/30.04.19.
Mail: johan.zwartebroeckx@telenet.be

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor de aanvraag van je lidkaart aan Cycling Vlaanderen; 
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club;
 • Het verdelen van kaarten voor onze jaarlijkse eetavond;
 • Het versturen van taakverdelingen en uitnodigingen (mits toestemming);
 • Het bekendmaken van je lidmaatschap op onze website door het publiceren van je naam, voornaam en adres (mits toestemming).
  Uitzondering: Leden van het Dagelijks Bestuur
  Indien je lid bent van het Dagelijks Bestuur, worden buiten de gebruikelijke gegevens (naam, voornaam en adres) ook je telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres vermeld op onze website (mits toestemming);
 • Het publiceren van foto’s (dewelke genomen zijn tijdens onze activiteiten) op onze website en op onze officiële Facebook pagina (mits toestemming);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • Het aanleveren van gemachtigde opzichters aan andere organiserende wielerverenigingen/wielerclubs.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij op vraag van Wielerclub Heide Sportief Linter de volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslagen, verzamelen en verwerken):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, foto’s (genomen tijdens onze activiteiten).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen derder partijen (zoals organiserende wielerverenigingen) ons vragen om uw gegevens door te geven in het kader van de uitwisseling van gemachtigde opzichters bij de organisatie van een wielerwedstrijd.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na je ontslag uit de club tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de club van gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
  daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups & bewaren schriftelijke originelen van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De club kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.